نحوه کسب امتیاز

نحوه کسب امتیاز

"نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان " کافه رستوران زرین


به ازای هر 500.000 ریال خرید 1 امتیاز دریافت می نمایید


در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ میگردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.


   گروه برنزی :


 مشترکینی که امتیازات ایشان بین 8-4 امتیاز باشد به عنوان مشتری برنزی محسوب می گردند.
              از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود
               5% تخفیف در فاکتور بعد  

تبریک روز تولد : به مناسبت سالروز تولد خود یک میز پذیرایی ویژه به همراه یک کیک 4نفره از کافه رستوران زرین هدیه بگیرید

  توجه: مشتریان گروه برنزی که فاصله بین دوخریدشان بیش از  3ماه باشد ،1 گروه تنزل میکنند.

.

  گروه نقره ای:

مشترکینی که امتیازات ایشان بین 8_16  امتیاز باشدبه عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند.
              از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
               10% تخفیف در فاکتور بعدی

تبریک روز تولد : به مناسبت سالروز تولد خود یک میز پذیرایی ویژه به همراه یک کیک 8نفره از کافه رستوران زرین هدیه بگیرید

  توجه: مشتریان گروه نقره ای که فاصله بین دوخریدشان بیش از  3 ماه باشد ،1 گروه تنزل میکنند.

.

  گروه  طلایی :  


مشترکینی که امتیازات ایشان بین 16_30  امتیاز باشدبه عنوان مشتری طلایی محسوب می گردند.
               از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
               15%تخفیف درفاکتور بعدی

تبریک روز تولد : به مناسبت سالروز تولد خود یک میز پذیرایی ویژه به همراه یک کیک 12نفره ازکافه رستوران زرین هدیه بگیرید